O Nas

Wstęp

Zgromadzenie Synów Najświętszej Maryi Niepokalanej powstało we Włoszech. Założycielem jest o. Józef Frassinetti (1804-1868), gorliwy kapłan, całkowicie oddany pracy duszpasterskiej, zwracając szczególną uwagę na młodzież jako nadzieję przyszłości. Jest On założycielem stowarzyszeń charytatywnych i religijnych oraz autorem licznych książek przeznaczonych zarówno dla duchownych, jak i dla wiernych świeckich.

Pragnął on zasiewać w sercach ludzi miłość do Boga, do Jezusa Eucharystycznego i do Maryi. Szczególną troską otaczał powołania kapłańskie i zakonne, pomagał je pielęgnować i rozwijać. Jego działalność kontynuuje nasze Zgromadzenie.

Jesteśmy zakonnikami

Od samego początku Kościoła praktyka ubóstwa, posłuszeństwa i czystości jest znakiem całkowitego poświęcenia się Bogu. Pragniemy z pokorą i radością naśladować Jezusa ubogiego, czystego i posłusznego, wyrzekając się wszelkiej władzy, bogactwa i chęci posiadania.

W jedności z Bogiem znajdujemy siłę, aby być blisko ubogich, cierpiących, opuszczonych i poszukujących. Pragniemy głosić wszystkim Jezusa Zmartwychwstałego, Który jest źródłem ewangelicznej radości.

Jak żyjemy?

Żyjemy we wspólnocie ojców i braci, tworząc jedną rodzinę. Pragniemy, aby każdy z nas mógł się w niej jak najlepiej rozwijać.

Prowadzimy życie skromne, z radością pełniąc naszą służbę przez: modlitwę i pracę, głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie Sakramentów świętych.

Pragniemy być otwartymi wobec wszystkich, którzy nas spotykają i potrzebują.

Nasza działalność

Nasza działalność duszpasterska zwrócona jest  do młodzieży:

– aby wychowywać ich w poszukiwaniu wartości ludzkich i chrześcijańskich,
– aby prowadzić ich do spotkania z Bogiem w modlitwie,
– aby pomagać im w odkrywaniu swojego powołania.

Swoją służbę pełnimy przez prowadzenie: parafii, szkół, domów formacyjnych, centrów duchowości.

Czujesz w sobie powołanie do życia zakonnego i misyjnego? Szukasz pomocy, aby je rozpoznać?

Jesteśmy misjonarzami

Wierzymy, że każdy człowiek posiada pragnienie Boga, nieskończonego Dobra, Szczęścia i Piękna. Wierzymy, że Bóg pragnie, abyśmy poświęcili swoje życie głoszeniu Ewangelii ludziom naszych czasów.

Wierzymy, że Chrystus również do nas kieruje swój nakaz: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15). Posłuszni temu nakazowi głosimy Dobrą Nowinę we Włoszech, w Argentynie, w Chile, na Filipinach, w Meksyku i w Polsce.

Jesteśmy Synami Maryi

Jesteśmy Synami Maryi, dlatego chcemy uczyć się od Niej:

– zawierzenia się Bogu,
– otwartości serca na Jego propozycje,
– wierności Jego woli,
– ducha modlitwy i służby.

Przyjmując Maryję za naszą Matkę, z synowską ufnością zawierzamy Jej nasze życie.